Algemene voorwaarden

1. Algemeen

DiagnosES is een organisatie, die zich bezig houdt met het handelen, onderhouden en updaten van diagnoseapparatuur voor automobielbedrijven, grossiers (wederverkopers), scholen en aanverwante bedrijven/particulieren.

Alle activiteiten worden uitgevoerd vanuit de eenmanszaak DiagnosES, KvK nr. 01181169 gevestigd te Winsum aan de Aewal 21. Deze algemene voorwaarden gelden nadrukkelijk voor alle activiteiten van DiagnosES, die verder in deze voorwaarden als “DiagnosES” zal worden aangeduid.

 

2. Toepasselijkheid en uitsluitingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, offertes en /of overeenkomsten tussen DiagnosES en haar opdrachtgevers en strekken mede ten behoeve van de voor DiagnosES werkzame personen.

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door DiagnosES. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een of meerdere bepaalde persoon of personen wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Een opdracht geldt uitsluitend als zijnde aanvaard, indien de opdracht door DiagnosES schriftelijk is bevestigd aan een opdrachtgever, c.q. is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst van opdracht. Aan e-mailverkeer kunnen geen rechten worden ontleend en de beperkingen van bevoegdheden der personen als vermeld in het handelsregister worden strikt in acht genomen.
Een opdracht kan niet rechtsgeldig namens DiagnosES tot stand worden gebracht door onder-geschikt personeel, zijnde het personeel bij DiagnosES dat niet beschikt over procuratie in het handelsregister. Iedere met DiagnosES aangegane overeenkomst bevat als ontbindende voorwaarde dat van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever kan blijken, zulks uitsluitend en geheel ter beoordeling door DiagnosES.
Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van DiagnosES zijn kredietwaardigheid aan te tonen aan DiagnosES.
Aanvaarding van leveringsvoorwaarden van derden kan uitsluitend plaatsvinden als dit nadrukkelijk en schriftelijk door DiagnosES is verklaard ten tijde van het aangaan van een overeenkomst. Een dergelijke toepasselijkheid heeft uitsluitend betrekking op de concrete transactie en kan aldus geen werking hebben op toekomstige leveringen door of afspraken met de derde in kwestie.
Bij strijd of onduidelijkheid tussen bepalingen van deze leveringsvoorwaarden en eventuele leveringsvoorwaarden van derden, prevaleren de leveringsvoorwaarden van DiagnosES nadrukkelijk.

 

3. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen en /of offertes zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van DiagnosES, exclusief omzetbelasting en exclusief emballage.
Gegevens in drukwerk verstrekt door DiagnosES kunnen eenzijdig door DiagnosES worden gewijzigd zonder voorafgaande mededeling; de afgegeven gegevens binden DiagnosES aldus niet.
Gegevens betreffende het aangebodene, zoals eigenschappen, maten, kleur et cetera, alsmede gegevens in drukwerk, tekeningen, afbeeldingen e.d. welke door DiagnosES zijn verstrekt, kunnen partijen niet binden en behelzen slechts een indicatie voor verdere onderhandelingen tussen partijen. Opdrachtgever kan aan dergelijke uitingen aldus geen rechten ontlenen.
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens DiagnosES, de (individuele) vennoten en de voor de vennootschap werkzame personen in verband met de door DiagnosES verrichte werkzaamheden vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij DiagnosES in ieder geval zodra een periode van 30 dagen is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.

 

4. Inschakeling derden

DiagnosES zal bij de inschakeling van niet tot haar organisatie behorende derden (waaronder leveranciers, schadeexperts, deskundigen, et cetera) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
DiagnosES is echter niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden. DiagnosES is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
Door DiagnosES ten behoeve van opdrachtgever gemaakte kosten – bijvoorbeeld wegens het inschakelen van een deskundige – zullen separaat bij opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht, welke kosten ook kunnen doorberekend aan opdrachtgever indien door de werkzaamheden van deze derden geen positief resultaat wordt bereikt.

 

5. Prijzen

Alle overeenkomsten worden afgesloten op basis van de op het tijdstip van sluiting geldende prijzen.

Prijslijsten en reclame-uitingen zijn aan wijziging onderhevig en binden DiagnosES niet.
Indien van het totstandkomen van een overeenkomst met DiagnosES de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. worden verhoogd, dan heeft DiagnosES het recht deze verhogingen door te berekenen aan haar opdrachtgever. Dit geldt nadrukkelijk eveneens indien mocht blijken dat de verhoging(en) in kwestie voor DiagnosES en /of haar opdrachtgever voorzienbaar waren ten tijde van het totstandkomen van een overeenkomst.
Indien de prijswijziging meer dan 10% bedraagt, dan heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, waarbij opdrachtgever echter verplicht blijft de door DiagnosES eventueel gemaakte kosten integraal te vergoeden.

 

6. Gedeeltelijke levering

Elke gedeeltelijke levering, waaronder tevens wordt verstaan de levering van zaken van een samengestelde order, kan worden gefactureerd. Indien een tussentijdse of gedeeltelijke facturatie heeft plaatsgevonden, dan is artikel 22 van deze voorwaarden (“betaling”) volledig van toepassing.

 

7. Emballage

Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs doorberekend aan de opdrachtgever en wordt niet teruggenomen. De noodzakelijkheid of wenselijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van DiagnosES.

 

8. Aanbetaling

DiagnosES is telkens gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen ter grootte van 25% van de opdracht. Een voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht. DiagnosES is gerechtigd om aan de opdrachtgever toekomende gelden, welke zij onder zich houdt ten behoeve van de opdrachtgever, met openstaande declaraties te verrekenen.

 

9. Levertermijnen

Een door DiagnosES kenbaar gemaakte levertermijn geldt slechts bij benadering, c.q. als indicatie.
Alle leveringstermijnen zijn door DiagnosES vastgesteld in de veronderstelling dat er geen beletselen voor DiagnosES zijn de zaken tijdig te leveren.
Door DiagnosES in opdracht van een opdrachtgever bestelde zaken, welke door de opdrachtgever niet onverwijld na het verstrijken van de levertermijn worden afgehaald op het zaakadres van DiagnosES, staan vanaf het einde van de levertermijn voor rekening en risico opgeslagen ter beschikking van de opdrachtgever.
DiagnosES is gerechtigd redelijke, marktconforme opslagkosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever, indien deze de bestede zaken niet binnen 4 werkdagen na het verstrijken van de levertermijn komt afhalen.

 

10. Vervoer

Verzending van zaken geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever. De verzending geschiedt op de wijze zoals door DiagnosES aangegeven. Indien opdrachtgever een zending op een afwijkende wijze wenst te ontvangen, zoals bijvoorbeeld door snel- of expresse-verzending, dan zijn de extra verzendkosten eveneens voor rekening van de opdrachtgever.

 

11. Meer- en minderwerk

Het werk omvat alleen datgene, dat tussen DiagnosES en opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen. Meerwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door DiagnosES, welke werkzaamheden hetzij is opgedragen door opdrachtgever dan wel indien deze aanvullende werkzaamheden noodzakelijk of wenselijk waren om de overeenkomst tot een goed einde te brengen, dient integraal door opdrachtgever te worden vergoed op basis van de reeds bestaande afspraken tussen partijen, c.q. opgrond van marktconforme prijsvaststelling.
Minderwerk behoeft door DiagnosES niet aan de opdrachtgever te worden vergoed, behoudens voor zover dit minderwerk betrekking heeft op de door DiagnosES aan de opdrachtgever te leveren (aantallen) zaken.
Door DiagnosES te maken kosten, welke kosten worden veroorzaakt buiten de schuld of buiten de verantwoordelijkheid van DiagnosES, dienen door de opdrachtgever te worden betaald.
De toepasselijkheid van artikel 7:755 BW wordt nadrukkelijk uitgesloten.

 

12. Wijziging van de opdracht

Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten met zich meebrengen dan waarop door DiagnosES bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden bij opdrachtgever in rekening gebracht.
Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de
uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan DiagnosES ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat de voor de veranderingen overeengekomen

levertijd door DiagnosES worden overschreden, zonder dat in dat verband enige verantwoordelijkheid op DiagnosES rust. Op DiagnosES rust aldus geen verantwoordelijkheid (meer), indien door opdrachtgever na het totstandkomen van de overeenkomst alsnog een wijziging wordt verlangd.

 

13. Annulering

Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en /of de zaken weigert af te nemen, dan wel weigert de factuur na (op)levering te voldoen, dan is de opdrachtgever verplicht om de door DiagnosES reeds aangeschafte en /of (op)geleverde materialen en grondstoffen, alsmede de gewerkte uren integraal en tijdig te voldoen.

Opdrachtgever zal in dat geval eveneens aan DiagnosES verschuldigd zijn een bedrag ter grootte van 33% van de overeengekomen opdracht. Opdrachtgever vrijwaart DiagnosES in dat geval voorts tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en /of weigering van de zaken (of oplevering daarvan).

Onverminderd de voorgaande regeling behoudt DiagnosES het recht om volledige nakoming van de overeenkomst te vorderen en /of volledige vergoeding van haar schade te vorderen van de opdrachtgever.

 

14. Reclame

Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van de zaken deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, DiagnosES terstond schriftelijk te informeren over deze gebreken. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van (op)levering schriftelijk melding maakt van gebreken, die bij grondig onderzoek zouden zijn opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin de geleverde zaken zijn ontvangen, in te stemmen en vervalt aldus ieder recht op reclame zijdens opdrachtgever.

DiagnosES dient in staat te worden gesteld door opdrachtgever om ingediende reclames te controleren op juistheid en dient tevens in staat te worden gesteld eventuele gebreken te verhelpen binnen een redelijke termijn.
Indien DiagnosES, dan wel een onafhankelijke deskundige, van mening is dat een gemelde reclame juist is,dan ontvangt de opdrachtgever daaromtrent een schriftelijk bericht van DiagnosES.

Indien DiagnosES in staat is de gebreken binnen een redelijke termijn te verhelpen, dan is opdrachtgever verplicht de facturen van DiagnosES integraal en tijdig te voldoen. Enig recht op verrekening of matiging van de facturen komt aan opdrachtgever dan aldus niet toe.
Indien DiagnosES niet in staat is het gebrek binnen een redelijke termijn te verhelpen, alsook niet in staat is een vervangende zaak te leveren binnen een redelijke termijn, dan zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en zal DiagnosES de reeds geleverde zaken of onderdelen weer onder zich mogen nemen. DiagnosES is in dat geval uitsluitend verplicht om aan opdrachtgever een redelijke vergoeding te voldoen tot ten hoogste de daadwerkelijk door de opdrachtgever aan DiagnosES betaalde factuurbedragen voor de geleverde zaken. DiagnosES is niet gehouden tot betaling van verdere schade of kosten aan opdrachtgever.

 

15. Garantie

Gedurende een nader overeen te komen periode na levering verleent DiagnosES aan de opdrachtgever schriftelijk garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. De garantie van DiagnosES geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien DiagnosES na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte zaken levert.

Voor alle zaken en materialen die DiagnosES niet zelf vervaardigd verleent hij geen garantie, behoudens voor zover door de leverancier van DiagnosES enige garantie aan DiagnosES wordt gegeven. Garantie wordt uitsluitend gegeven op geleverde zaken, doch niet op loon of uren, die in rekening worden gebracht.

 

16. Retentierecht

Wanneer DiagnosES zaken van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd deze zaken onder zich te houden tot voldoening van alle openstaande facturen en kosten die DiagnosES heeft gemaakt ter uitvoering van alle opdrachten van diezelfde opdrachtgever, tenzij door deze opdracht-gever zekerheid wordt verstrekt voor de nakoming van diens verplichtingen jegens DiagnosES.

 

17. Aansprakelijkheid

DiagnosES is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten die mochten ontstaan als indirect of direct gevolg van:
a. Overmacht, zover in deze voorwaarden staat omschreven;
b. Daden of nalatigheid van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel ander personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
Indien zich bij de uitvoering van de opdracht onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van DiagnosES of (voorheen) bij haar werkzame personen (al dan niet als werknemer) leidt, dan is de gezamenlijke aansprakelijkheid van DiagnosES en die personen steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de eventuele aansprakelijkheidsverzekeraar van DiagnosES wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de voorwaarden voor rekening van DiagnosES komt.

Indien en voorzover om welke reden ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden of in welk geval geen sprake is van toepasselijkheid van een dergelijke aansprakelijkheidsverzekering, is iedere gezamenlijke aansprakelijkheid, als bedoeld in de vorige volzin, beperkt tot maximaal het (door opdrachtgever betaalde) factuurbedrag, c.q. beperkt tot het bedrag dat DiagnosES ook daadwerkelijk in het kader van de desbetreffende opdracht van de opdrachtgever betaald heeft gekregen.

De aansprakelijkheidsbeperking van dit artikel geldt ook in geval DiagnosES ten onrechte een opdracht heeft geweigerd of tussentijds heeft beëindigd en daaruit schade is ontstaan.
DiagnosES is daarenboven slechts aansprakelijk tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materieel en materiaal, alsmede aan het werk en /of de eigendommen van de opdrachtgever en /of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van DiagnosES of van hen, die door DiagnosES tewerk zijn gesteld.

DiagnosES zal niet gehouden zijn om geleden bedrijfs- en /of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden, behoudens indien sprake is van aantoonbare grove schuld en grove nalatigheid van de kant van DiagnosES.

 

18. Overmacht

Buitengewone omstandigheden, zoals o.m. stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden of van overheidswege, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen bij derden of overheid, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel in Nederland alsook in het land van de herkomst der materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van zaken bij transport naar DiagnosES of de opdrachtgever, niet, niet deugdelijke of niet-tijdige levering van zaken door leveranciers van DiagnosES, ex- en /of importverboden of –restricties, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van DiagnosES, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor DiagnosES overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

DiagnosES is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te harer eigen beoordeling om de overeenkomst met opdrachtgever te ontbinden of om deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, tot dat de overmachtsituatie is verdwenen.

 

19. Eigendomsvoorbehoud

Zolang DiagnosES geen volledige betaling inzake een overeenkomst van een opdrachtgever heeft ontvangen, blijven alle geleverde zaken eigendom van DiagnosES.
Dit eigendomsvoorbehoud strekt zich eveneens uit op alle zaken, welke op grond van een eerdere (koop)overeenkomst aan de opdrachtgever zijn geleverd door DiagnosES (verlengd eigendoms- voorbehoud).

Opdrachtgever is niet gerechtigd de geleverde zaken te vervreemden of te (doen) bezwaren met enig zekerheidsrecht ten behoeve van zichzelf of derden.
Ingeval van faillissement, surseance van betaling of toepassing van de wettelijke schuldregeling (WSNP) aan de kant van de opdrachtgever, alsook ingeval aannemelijk is dat opdrachtgever zijn plichten uit hoofde van enige overeenkomst met DiagnosES niet (integraal en tijdig) zal kunnen nakomen, is DiagnosES gerechtigd alle door haar geleverde zaken op grond van haar (verlengde) eigendomsvoorbehoud zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige aankondiging onder zich te (doen) nemen.

Dit recht komt DiagnosES nadrukkelijk eveneens toe, indien op de door DiagnosES geleverde zaken beslag is gelegd door derden (onder de opdrachtgever) of indien een dergelijk beslag dreigt te worden gelegd, dan wel indien bij DiagnosES de vrees is ontstaan dat de geleverde zaken zullen worden verduisterd vanaf het zaakadres van de opdrachtgever.

 

20. Wanprestatie en ontbinding

Indien de opdrachtgever op enige wijze te kort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens DiagnosES, dan wel indien het aannemelijk is dat opdrachtgever niet in staat zal zijn haar verplichtingen jegens DiagnosES tijdig en integraal na te komen, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek heeft DiagnosES in dat geval de bevoegdheid om de overeenkomst met opdrachtgever buitengerechtelijk te ontbinden, dan wel te kiezen voor het vorderen van nakoming en het opschorten van haar eigen verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever.

Dit recht komt DiagnosES eveneens toe ingeval van faillissement, surseance van betaling of toepassing van de wettelijke schuldregeling (WSNP) op de opdrachtgever, dan wel ingeval diens zaken in beslag zijn of dreigen te worden genomen, het bedrijf van opdrachtgever in liquidatie is getreden of wordt /is overgenomen door derden, dan wel indien opdrachtgever het voornemen heeft om Nederland te verlaten. In al deze gevallen zullen de vorderingen van DiagnosES op de opdrachtgever terstond opeisbaar zijn en zal DiagnosES gerechtigd zijn om alle overeenkomsten hetzij te ontbinden, dan wel haar eigen verplichtingen op te schorten in afwachting van correcte nakoming en /of zekerheidstelling door opdrachtgever.

 

21. Betaling

De vergoeding uit hoofde van een opdracht aan DiagnosES kan niet worden gematigd of op welke wijze dan ook worden verrekend door de opdrachtgever en dient binnen 21 dagen integraal te zijn bijgeschreven op de bankrekening van DiagnosES, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening.

Er wordt wekelijks gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of DiagnosES een afwijkende periodieke facturering wenselijk acht. Betaling van facturen dient te geschieden binnen éénentwintig (21) dagen na factuurdatum, bij overschrijding van welke termijn de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is.

Na ommekomst van de betaaltermijn is de opdrachtgever aan DiagnosES verschuldigd een rente van 2% per maand, gerekend vanaf de factuurdatum.
DiagnosES behoudt zich ten allen tijde het recht voor de levering of (aanvullende) werkzaamheden tussentijds te staken en alle werkzaamheden op te schorten, indien betaling van een verzonden factuur niet binnen de betalingstermijn integraal is voldaan. Een dergelijke beëindiging vindt plaats zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige schadeloosstelling of vergoeding.

Indien DiagnosES invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever. De te vergoeden kosten bedragen tenminste 15% van het openstaande saldo op het eerste moment van verzuim. De kosten van de door DiagnosES ingeschakelde derden (advocaat, procureur of incassogemachtigde) komen daarenboven integraal voor rekening van de opdrachtgever.

Een betaling door opdrachtgever wordt door DiagnosES eerst in mindering gebracht de kosten, vervolgens van de opengevallen rente en ten slotte van de hoofdsom en lopende rente.

 

22. Toepasselijk recht, deelverklaring en geschillenregeling

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en DiagnosES wordt beheerst door het Nederlands recht. Indien een bepaling of onderdeel daarvan in deze voorwaarden in rechte geen stand mocht houden, dan wel niet rechtsgeldig blijkt te zijn, dan laat dit onverlet de geldigheid van de resterende bepalingen in deze voorwaarden. Een eventuele omissie in deze voorwaarden zal worden uitgelegd in overeenstemming met de overige bepalingen en de afspraken tussen DiagnosES en opdrachtgever.

Uitsluitend de Rechtbank te Groningen is bevoegd om van ieder geschil tussen DiagnosES en een opdrachtgever kennis te nemen.

DiagnoseXL